הצטרפות / חידוש חברות ללשכה (old)

הצטרפות/חידוש חברות ללשכת המתכננים הפיננסים בישראל וקבלת תעודת הסמכה CFP

חברים יקרים/ות,
הננו שמחים להודיעכם כי ניתן להצטרף או לחדש את החברות בלשכה ולקבל את תעודת ההסמכה של CFP בקלות ובמהירות באמצעות האתר שלנו.
על פי הנחיות הארגון הבינלאומי FPSB ועל מנת לקבל את תעודת ההסמכה של מתכננים פיננסים - CFP מטעם לשכת המתכננים הפיננסים בישראל נדרש:

אנא בדוק/י את המידע שלהלן ומלא/י את פרטיך בטופס. לאחר מכן, יש לחתום במקום המיועד.

בשאלות 1 עד 4, אנא סמן/י ופרט/י את הנתונים הרלוונטיים:

הצהרה

הנני מצהיר/ה ומאשר/ה כי: (סמן/י כן או לא עבור כל פריט ברשימה)

תנאים והתניות להסמכה

א. אני מבין/ה כי ההיתר להשתמש בסימנים המסחריים של CFP, מתכנן פיננסי מוסמך ושל CFP הינו תקף לתקופה של שנה. בתום אותה תקופה, אם ההסמכה אינה מחודשת, יפוג תוקפה של ההסמכה וכל זכות להשתמש בסימני הלוגו תתבטל. אם לא אעמוד בדרישות לחידוש הסמכתי, אני מסכים/ה להפסיק את השימוש בסימני הלוגו באופן מידי. אני מבין/ה כי בכוחן של FPSB או FPAI לשלול כל זכות שעשויה להיות לי בנוגע לשימוש בסמני הלוגו שלה אם לא אשמור על סטטוס ההסמכה הנוכחי שלי, לרבות תשלום דמי חבר.

ב. קראתי את ה"קוד האתיקה והאחריות המקצועית" ואת ה"כללים והליכים משמעתיים" והבנתי אותם. ידוע לי כי הקוד האתי דורש ציות לכל הכללים והמדיניות של FPSB או FPAI, הכוללים את "תקנים של עיסוק בתכנון פיננסי" ואת "המדריך לשימוש בסימני ה-CFP", אך אינם מוגבלים רק אליהם. אני מסכים/ה להקפיד על הוראות מסמכים אלו כפי שהן קימות כעת וכפי שהן עשויות להשתנות מעת לעת.

ג. יתרה מכך, אני מבין/ה ומסכים/ה כי ל- FPSB ול – FPAI הזכות המוחלטת והבלתי מוגבלת לשלול כל זכויות העשויות להיות לי בנוגע לשימוש בסימני הלוגו של CFP, מתכנן פיננסי מוסמך* וCFP - , אם הן מוצאות כי לא פעלתי במתאם עם "קוד האתיקה והאחריות המקצועית", "הכללים וההליכים המשמעתיים" או ה"תקנים של עיסוק בתכנון פיננסי".

ד. בהתחשב בהסמכה הניתנת בזאת, אני מסכים/ה כי ל – FPSB ו/או ל -FPAI או למנהלים, לנושאי המשרות, לעובדים או לכל אחד אחר מטעמן, לא תהיה כל חבות בגיני או בגין הפעולות בהן אנקוט או המחדלים שלי, בכל תפקיד רשמי או היקף העסקה, גם במידה שהפעולות והמחדלים כאמור מהווים התנהגות בלתי הולמת מכוונת או רשלנות חמורה, והנני פוטר/ת בזאת את FPSB ואת FPAIוכל אדם אחר המזוהה לעיל מכל חבות בגין פעולות או מחדלים כאמור.

ה. הנני מסכים לקבל מהארגון האמריקאי דיוור למייל שציינתי לעיל כחלק מחברותי בלשכה, ובעתיד ידוע לי שאוכל לבקש להפסיק משלוח דיוור זה בכל עת.

ו. הנני מצהיר/ה כי קראתי בעיון והבנתי את הסעיפים המפורטים בהצהרה זו, לרבות השחרור מחבות, ואת הפרטים בסעיפים הקודמים של טופס זה. בנוסף, הנני מאשר/ת כי למיטב ידיעתי, דבריי (כולל הקבצים המצורפים) הינם אמת, שלמים ונמסרים מרצוני החופשי.