You are currently viewing הקוד האתי של מתכנן מוסמך
Image of partners handshake after signing contract

הקוד האתי של מתכנן מוסמך

מתכננים פיננסיים נדרשים להיות נאמנים לקוד אתי מחמיר

דוד בן גוריון אמר פעם " כל המומחים הם מומחים על מה שהיה, אין מומחים על מה שיהיה". בשביל להיות מומחים על מה שיהיה, חזון צריך להחליף ניסיון.

עם אריכות ימים ובעקבותיה האבולוציה של שווקים פיננסים ברחבי העולם, יחד עם המעבר מעולם שבו המדינה והמעבידים היו אחראים לפרישה של האזרחים לעולם שבו כל אחד אחראי לגורלו, חל צורך אדיר באנשי מקצוע מסוג חדש. אלה שלא רק יודעים ליצור אצל לקוחות מחויבות לרכוש מוצרים פיננסים אלא אלה שמבינים את אתגר הפרישה ומסוגלים להסתכל על התמונה הכוללת של הלקוח ולעזור לו להגיע לפרישה בכבוד.

בעולם מתחילים להבין שהמציאות החדשה שנוצרה בשטח דורשת יצירה של איש מקצוע יציג חדש. זהו מקצוע מורכב לא פחות מהמקצועות המייצגים שאנו מכירים, כגון עריכת דין, ראיית חשבון ורפואה.

תחילתו של מקצוע כזה, היא קביעת הכללים שחלים עליו. ניתן ללמוד זאת מההתפתחות של מקצוע הרפואה למקצוע יציג מקובל בעולם שפועל לטובת האנושות. מקורות המקצוע היו בהגדרת הקוד האתי של המקצוע להעניק ביטחון לאזרחים, שמי שמקבל את ההסמכה כ"רופא" הוכשר והוכיח יכולת לפעול בתחום ופועל אך ורק לטובת הלקוחות שלו.

מן המקורות של המקצוע אנו מבחינים שהקשר בין מטפל לבין מטופל העסיק את האנושות עוד בעידן העתיק. עמים שונים עסקו בנושא בהם חוקי חמורבי בבבל, פפירוסים מצריים, תרבויות הודיות וסיניות והיוונים הקדמונים ובראשם היפוקרטס. כל אלה התייחסו בצורה כלשהי לבעיות רפואיות-מוסריות בצורת חוקים, תקנות, הנחיות ו'שבועות', שנוסחו עבור רופאים, או על ידי רופאים.

הקודים האתיים-רפואיים הקדומים נוסחו בדרך כלל על ידי אדם בודד או קבוצה קטנה של אנשים, בדרך כלל היו אלה רופאים. במשך תקופת ימי הביניים נוסחו עוד שבועות שונות שהוטמעו בהן כללים אתיים-רפואיים, בתקופה החדשה יש הרואים בעבודותיו וכתביו של תומס פרסיוואל (Thomas Percival) שפורסמו בשנת 1803 את הבסיס האתי-רפואי הראשון שעליו נבנו הקודים האתיים המקצועיים בארצות הברית ובעולם המערבי.

עם תחילתו של המקצוע "מתכנן פיננסי" מתחילה ההכרה בצורך להגדיר ולפעול באופן קפדני לפי כללים אתים שימתגו את המקצוע ואת כל הפועלים בו ויעניקו ביטחון לכל אזרחי המדינה.

הקוד האתי וההבטחה לפעול לפיו, יעניקו לאזרחים את הביטחון שה"מתכנן הפיננסי" הוכשר לפעול במקצוע ופועל אך ורק לטובת הלקוח.

אנו רואה הרבה מן המשותף בין מקצוע הרפואה ובין תכנון פיננסי. אלה מקצועות לא מדויקים ואיש המקצוע חייב להבין באופן יסודי את המדע של המקצוע והפעולות שיש לבצע במטרה שיהיה הסיכוי הטוב ביותר להשיג את התוצאה הרצויה. 

הקוד האתי המוצע של המתכננים הפיננסים בישראל תואם את הערכים הבסיסיים של הארגון בעולם.

על ידי שמירה על קוד אתי, אנשי המקצוע בתחום התכנון הפיננסי יסכימו לספק שירות של תכנון פיננסי עם מיקוד לטובת הלקוחות ולשמור על רמה אתית ומקצועית הגבוהה ביותר  שתקדם את האינטרסים של המקצוע "תכנון פיננסי" בישראל לטובת החברה כולה.

כחלק מההתחייבות המקצועית של המתכנן הפיננסי, אנשי המקצוע חייבים להיות שקופים ולהסכים לחיות לפי קוד אתי כאשר הם נותנים שירות של תכנון פיננסי ללקוחותיהם.

איגוד המתכננים הפיננסים בישראל בהתאם למקובל בעולם ובפרט בקוד האתי של ארגון FPBS  שבו אנו חברים, מבקשת התנהגות אתית ושיפוט ערכי מכל חבריה שמחזיקים בהסמכה הבינלאומית של CFP.

החברים בלשכה שמחזיקים בהסמכה של CFP  צריכים לפעול ולהפעיל בעסקיהם ערכים אלה כאשר הם מגישים עבודה של תכנון פיננסי ללקוחות שלהם.

להלן הקוד האתי של "לשכת המתכננים פיננסים בישראל" שמבוסס על הארגון הבינלאומי.

https://www.cfp.net/ethics/code-of-ethics-and-standards-of-conduct

הערך הראשון- האינטרס של הלקוח בקדימות

המתכנן ישים תמיד את האינטרסים של הלקוחות בקדימות.

טובת הלקוחות תהיה הקו המנחה המוביל בכל החלטה הנוגעת לעבודת המתכנן. בכל מקום בו נוצרה התנגשות בין אינטרס זה לערך אחר, יגבר תמיד ערך זה.

הערך השני- כנות ויושרה

המתכנן ייתן את השירות ללקוח מתוך כנות מלאה לגבי הפרטים הנדרשים ויושרה מקצועית ואישית.

יושרה, משמעה לפעול בהגינות וכנות בכל נושא מקצועי. אנשי המקצוע בתחום התכנון הפיננסי זוכים למעמד של אמון עם הלקוחות שלהם והמקור הראשון לזכייה באמון זה היא היושרה האישית. אין היושרה עומדת בסתירה להבדלים בחוות דעת מקצועיות בין מתכננים, אך יושר אישי לא יכול לחיות יחד עם ויתורים על ערכי מוסר או חוסר כנות.

הערך השלישי- שוויוניות ואובייקטיביות בשירות

המתכנן יעניק ללקוח את השירות בדרך הטובה ביותר שלאיל ידו ללא קשר למאפיין כלשהו של הלקוח.

בבסיסו של ערך זה נמצאת התנהלות שהיא נטולת משוא פנים, זאת ללא שום תלות במגוון השירותים שמסופקים, מאפייניי הלקוח, או כל היבט אחר העלול לגרום להעדפת לקוח אחד על פני אחר.

הערך הרביעי- הגינות ושקיפות

המתכנן יפעיל שיקול דעת בכל הקשור ליחסיו על הלקוח וינהג בשקיפות מלאה לגבי ניגוד עניינים אפשרי.

ליבת הציפיה של הלקוח בעבודה עם המתכנן היא היות המתכנן נאמן לאינטרס שלו. לכן, נדרש המתכנן לנהוג בשיקול דעת ולזהות כל ניגוד עניינים אפשרי. ניגוד עניינים הוא כל מצב בו האינטרס של המתכנן אינו עולה בקנה אחד עם זה של הלקוח. היה ונתגלה ניגוד עניינים כזה, יצהיר עליו המתכנן בפני הלקוח ויקבל את אישורו לגבי הדרך להתמודד עימו.

למען הסר ספק, ציפייתו של המתכנן לשכר ורווח עבור השירות אינו מהווה ניגוד עניינים. זאת, כל עוד נעשה בשקיפות ובשיתוף.

הערך החמישי- מקצוענות

המתכנן יפעל באופן המשקף התנהגות מקצועית מושלמת.

ערך המקצוענות דורש מהמתכנן לפעול באצילות ולהפגין כבוד ואדיבות ללקוחות, לאנשי המקצוע האחרים ולשותפים הנוספים בטיפול בלקוח ולפעול בהתאם לחוקים, תקנות ודרישות מקצועיות. מקצוענות דורשת מהמתכנן באופן אישי ויחד עם חבריו, להשביח ולתחזק את המעמד של תחום התכנון הפיננסי בעיני הציבור ובכך לשרת את האינטרס של הציבור בכללותו.

הערך השישי- כשירות

המתכנן יתחזק את יכולותיו, מיומנויותיו ואת הידע הדרושים בכדי להעניק תכנון פיננסי ראוי שלא יחרוג מגבולות הידע שלו או יבצע פעולות שאינן בהיקף הרישוי שברשותו או בהיקף הסמכות שהוענקה לו.

ערך הכשירות דורש מהמתכנן הפיננסי לוודא שברשותו רמת היכולות, הידע המקצועי והמיומנויות האישיות הנדרשות למתן שירותי תכנון. על המתכנן לתחזק ולעדכן כשירויות אלה היות וסביבת עבודתו מתעדכנת תדיר. כשירות כוללת גם את ההכרה העצמית של מגבלות המתכנן עצמו ומתי הוא נידרש להתייעץ או לפנות לאנשי מקצוע בתחומים ייחודיים. כשירות דורשת מאיש המקצוע להתחייב להיות בתהליך תמידי של למידה ושיפור מקצועי.

הערך השביעי- סודיות

המתכנן יגן על המידע שנמסר לו על ידי לקוחותיו ויעשה בו רק את השימוש הנדרש לצורך מתן השירות.

ערך הסודיות דורש מהמתכנן להגן על כל המידע של הלקוחות ולתחזק אותם באופן שמאפשר גישה למידע רק לאלו שמורשים לראות מידע זה. מערכת יחסים של אמון ובטחון עם הלקוח יכולה להבנות אך ורק על בסיס ההבנה שהמידע של הלקוח ישמר בסודיות וייחשף רק באופן המוגדר מראש עם הלקוח.

הערך השמיני – חריצות

המתכנן יספק ללקוחותיו שירותי תכנון פיננסי בחריצות ובשקידה.

חריצות דורשת מהמתכנן הפיננסי להשלים מטלות מקצועיות בזמן סביר ובאופן יסודי ולבצע את עבודת התכנון לרבות הכנת התוכנית, פיקוח על אנליזה ומסירת מידע באופן שבו דואגים תמיד לטובת הלקוחות וברמה המקצועית המיטבית.

ההחלטה שלנו לפעול לפי קוד אתי היא שלב קריטי במיתוג שלנו כמקצוע יציג שיעניק את הביטחון לכל לקוחותינו שאנו ראויים כאנשי מקצוע לטפל בהם ולעזור להם באתגר הגדול של האנושות לעזור לאנשים להגשים יעדי חיים ולחיות את החיים בכבוד שהם מאחלים לעצמם.