חברי הנהלה וועדות

חברי הנהלת הלשכה

ברק אצילי

יו"ר הוועד המנהל
[email protected]
054-5200636

רו"ח שי סופר

יו"ר וועדת כספים
[email protected]

אלקנית עוז

יו"ר וועדת חקיקה ומינויים
[email protected]

יוסי ברונהיים

יו"ר וועדת פרויקטים
[email protected]

מירית מדר עמוסי

ממלאת מקום יו"ר הלשכה
יו"ר וועדת פרסום ושיווק
[email protected]

יואל זילברשטיין

יו"ר וועדת הסמכה
[email protected]

1טלי וולס

טלי וולס

יו"ר וועדת קשרי חברים
[email protected]

עדנה כהן

יו"ר וועדת ביקורת
[email protected]

חברי וועדת ביקורת

יחיאל קדם

יו"ר וועדת אתיקה
[email protected]

חברי וועדת אתיקה

ועדת האתיקה – לשכת המתכננים הפיננסיים בישראל.

מטרת ועדת האתיקה:

מטרת ועדת האתיקה היא לוודא, כי סוגיות הנוגעות לתהליכי ההתנהלות והתנהגותם של בעלי הסמכה נבדקו באופן סביר, ולהגן על הציבור מפני התנהלות לא מקצועית ו/או לא מוסרית של בעלי הסמכה מטעם הלשכה. המטרה העיקרית של ועדת האתיקה היא לאכוף את הקוד האתי. באחריות ועדת האתיקה לפעול על פי הנהלים בניהול עסקיה, ועדת האתיקה תהיה אחראית גם לקביעה סופית בכל הקשור למדיניות ניגודי העניינים בלשכה.

אכיפת הקוד האתי

ועדת האתיקה תקבל ותבחן תלונות על הפרות אתיות, ותחליט על פעולות מתאימות, לרבות סנקציות וביטול תלונה.

היקף הסמכות של הועדה

ועדת האתיקה תחקור תלונות שהוגשו נגד מי שרשום כחבר לשכה במועד הגשת התלונה, ותחליט בעניין התלונה.

לקוח / מתכנן שמעוניין להגיש תלונה, נא לשלוח למייל: [email protected]

 

חברי הועדה:

יחיאל קדם – יו"ר

ברוס רפפורט – חבר

אורן אבני – חבר

אדי קודלש – חבר

גדי ברקאי – חבר