You are currently viewing מה למתכננים פיננסיים ולשבועת היפוקרטס?
business people group joining hands and stay as team in circle and representing concept of friendship and teamwork

מה למתכננים פיננסיים ולשבועת היפוקרטס?

גראוצ'ו מרקס, קומיקאי יהודי הינו אחד מחמישה אחים, שלושה מהם קומיקאים הידועים בשם האחים מרקס, כתב כך: יש דרך אחת לדעת אם אדם הוא הגון- פשוט לשאול אותו. אם הוא עונה כן, סימן שמדובר ברמאי. מה שאנחנו יודעים על רמאות בכלכלה הרציונלית מתבסס על עבודותיו של חתן פרס נובל הפרופ' והכלכלן גרי בקר. לטענתו של פרופ' בקר אנשים נוטים לבצע פשע על סמך הערכה רציונלית של הפסד או רווח. בקר טוען, שכל אחד פועל מתוך רצון לשמור על האינטרסים שלו ומתוך רצון תמידי ליצור לעצמו יתרון או הישג כלשהו בין אם הוא כלכלי, חברתי ובין אחר .הבעיה של מודל זה שהוא טכני מידי. אם לא היינו פועלים גם מתוך שיקולים מוסריים של רגש ואמון כלפי אנשים אחרים, אלא רק מתוך ניתוח רציונלי גרידה היינו עסוקים בלשמור על חפצינו באורח חולני, לא היינו לוחצים יד בשעה שהגענו להסכם, לא היינו מכניסים הביתה חברים ו/או שכנים בשעה שאנחנו בחופשה וכו'.

פרופ' דן אריאלי מיודענו מציג בספרו "האמת על באמת" תפיסה אחרת, טענתו המרכזית היא שאת ההתנהגות שלנו מניעים שני כוחות מנוגדים: אנחנו רוצים לתפוס את עצמנו כאנשים הגונים מחד )מוטיבציית האגו(, ומאידך אנחנו מעוניינים להרוויח מרמאות כמה שיותר כסף. בסדרת ניסויים הוא מציג כיצד רובנו מרמים קצת ובהרבה הזדמנויות, ובו בזמן תופסים את עצמנו כהגונים. מחקרים, שעקבו אחר דיווח שעות עבודה במשרדי רו"ח ועו"ד לקביעת שכר טרחת לקוח, הצביעו על שקרים קטנים בדיווח. כמו כן, ניסויים רבים בקרב סטודנטים, שדיווחו על רמת ציונים גבוהה מזו שהושגה בפועל רק משום שלא נדרשו להציג את גיליון הבחינה לבדיקה. תביעות ביטוח הן אספקלריה מעניינת להוכיח את התאוריה להגדלת הנזק.

מה לשקרים קטנים ולמתכננים פיננסיים?

מתכנן פיננסי מוסמך C.F.P בין אם הוסמך בארץ או בכל מקום אחר בעולם מחויב כחלק מההסמכה שלו לפעול על פי כללי קוד אתי מחמיר. קוד אתי זה כמוהו כשבועת היפוקרטס של הרופאים ואלו הם עקרונותיו:
– שים תמיד את האינטרס של הלקוח בראש סדר העדיפויות שלך.
  טפל בלקוח כאילו מדובר בנכסיך ובכספך.
– בכל פעם שעלולים להיווצר ניגוד אינטרסים עליך להביאם לידיעת הלקוח.
– נהג בשקיפות מלאה. על המתכנן הפיננסי להביא לידיעת הלקוח את הכשרתו, ניסיונו, ואת היקף העבודה הנדרשת בין אם נערכה ישירות על ידי המתכנן או באמצעות אנשי המקצוע נוספים בהם הוא נעזר.

המערכות הפיננסיות בארץ ובעולם יוצרות ניגוד עניינים מובנה בין הלקוח לספקי השירות. בית ההשקעות יחייב את הלקוח בדמי ניהול גבוהים ככל שניתן על מנת לנהל את תיק ההשקעות שלו. חברות הביטוח יגבו דמי ניהול גבוהים בשעה שיערכו ללקוח תכניות פנסיה. הבנקים ידרשו עמלה על כל פעולה בחשבון. שיטת עבודה, המשלמת לספקי השירות ולמתווכים דמי ניהול מהמוצר, מייצרת דיסוננס מובנה במערכות היחסים, משבשת אותם ומייצרת ברוב המקרים חוסר אמון.

במהלך חיינו, אנו משקיעים זמן רב בחיפוש אחר שותף המתאים אם זה להקמת משפחה, לבניית עסק או לפיתוח קשרים חברתיים. הדבר נכון גם לגבי הבטחת עתידנו ועתיד ילדינו. על מנת להשיג את יעדי חיינו אנו חייבים למצוא בן ברית, שידע מהן מטרות חיינו ויציב את האינטרסים שלנו בראש סולם העדיפויות, איש מקצוע שינהג בנו ביושר והגינות וילווה אותנו לאורך זמן במקצועיות, בהגינות ובנאמנות. לפיכך, אין מתאים יותר ממתכנן פיננסי מוסמך C.F.P המחויב לשבועת היפוקרטס פיננסית על מנת לשמש עבורכם מקל נחייה בשווקים מעורפלים, במציאות מתעתעת ומורכבת המשתנה בקצב מהיר.