You are currently viewing על העבודה עם מתכנן פיננסי
Above view of business team sitting around table and working

על העבודה עם מתכנן פיננסי

מקצוע התכנון הפיננסי הוא ללא ספק המקצוע המבוקש והמתפתח ביותר, בעולם השירותים הפיננסיים בארץ ובעולם, בעשור האחרון. הסיבה לפריחה זו, היא העובדה שבכל המדינות המערביות, הועברה בהדרגה, מלוא האחריות לניהול כספי אל בתי האב. הקושי המשמעותי ביותר בהקשר זה, הוא ההיערכות לפרישה והצורך לייצר בה הכנסה שוטפת. 

האתגר הפך משמעותי יותר לאור התארכות תוחלת החיים הדרמטית המתרחשת בעולם כולו.

 התועלת המרכזית ללקוח מעבודה עם מתכנן היא: פיתוח תוכנית עבודה המתחילה בהגדרת מטרות פיננסיות ותיעדופן ומציאת פתרון יעיל המאפשר להגשימן.

 מתכנן פיננסי מוסמך (CFP) כפוף לכללים ולשיטות העבודה של איגוד המתכנינם הישראלי (UFPI) ולסטנדרטים הבינלאומיים הנקבעים על ידי ארגון האב (FPSB). המתכננים עוברים הכשרה ארוכה ומפרכת בדרך להסמכתם ומחוייבים בהמשך למדיה מתמדת כדי לשמר אותה.

שירותי המתכנן:

המתכנן עוסק בשלושה שירותים מרכזיים (אך אינה מחוייב להציע את כולם לכל לקוח) –

תכנון – מצאת פתרון יעיל למימוש מטרות הלקוח וגיבוש המלצות למימוש

יישום – הבאת תיק למצב הנדרש על פי ההמלצות

בקרה – מעקב אחר כלל הנושאים המשפיעים על התוכנית ומימושה (תנאי שוק, חקיקה, מוצרים, מיסוי וכו') וביצוע פעולות תיקון נדרשות בתוכנית בהתאם

כתיבת תוכנית פיננסית:

תהליך זה הוא אבן היסוד לעבודה עם המתכנן, והיא מורכבת מהשלבים הבאים –

  1. הכרות עם הלקוח ואיסוף מידע – הבנת צרכי הלקוח, מטרותיו, הסיכונים המאיימים עליו, העדפותיו וכל מידע רלוונטי אחר היכול לסייע בגיבוש פתרון מתאים
  2. מחקר ואנליזה – השלמה של מידע על מוצרי הלקוח ונכסיו לכלל יכולת להבין אותם ולהעריך את שווים (תשואה, סיכון, מיסוי בהפקדות ומשיכות) בכל נוקדה בזמן
  3. פיתוח המענה – יצירת תוכנית המביא למפגש בין נכסי הלקוח (מקורות) למטרותיו (שימושים)
  4. גיבוש המלצות – סדרת המלצות לשיפור הנכסים בתיק, מרכיביהם והתאמתם ללקוח ולצרכיו (בינהם, דמי ניהול, סיכון בהשקעות, תנאי המוצר ועוד)
  5. הצגה ומעבר לשלבים הבאים – בשלב זה, מציג המתכנן בפני הלקוח את התוכנית ואת ההמלצות ומחליט ביחד עם הלקוח כיצד והאם להתקדם לשלבי המימוש והבקרה

מבנה התגמול של מתכנן:

מתכננים יכולים להיות מתוגמלים בשיטות הבאות:

  • שכר טרחה בלבד – תשלום מוסכם מהלקוח ללא קבלת כל תגמול מכל גורם אחר
  • עמלות בלבד – קבלת מלוא התגמול מגופים בהם מנוהלים נכסי הלקוח
  • שכר טרחה בניכוי עמלה – תגמול מהלקוח ממנו יקוזז (ככול ובמדיה ויתקבל) תגמול שיתקבל מהופים בהם מנוהלים נכסי הלקוח

מתכננן שהוא גם בעל מקצוע פיננסי אחר:

מתכנן פיננסי מוסמך יכול להיות גם בעל הסמכה או רישיון בתחומים פיננסיים נוספים (סוכן ביטוח, משווק/יועץ השקעות, רו"ח, עו"ד). במקרה זה, נדרש המתכנן להציג בפני הלקוח, לפני תחילת העבודה המשותפת, את כלל עיסוקיו הרלוונטיים ולהפריד הפרדה מלאה בין העבודה המשותפת בתחום התכנון לתחומים האחרים. ברור, שמתכנן המתוגמל על בסיס עמלות בלבד, יהיה גם נותן השרות ללקוח בתחומים נוספים.