You are currently viewing תהליך העבודה של המתכנן הפיננסי בעת פיתוח התוכנית
Above view of business team sitting around table and working

תהליך העבודה של המתכנן הפיננסי בעת פיתוח התוכנית

תיאור של התהליך אותו עוברים הלקוחות בעת שבחרו לעבוד עם מתכננן פננסי

תכנון פיננסי הוא תהליך עבודה של בניית אסטרטגיות עבור משפחות לניהול ענייניהם הפיננסים במטרה להגשים יעדי חיים. כל הלומדים תכנון פיננסי השלימו תכנית לימודים של 4 סמסטרים במהלך שנתיים והתמחו בכל הדיסציפלינות של המציאות הכלכלית של משפחות במרחב גדול של פעילות פיננסית לרבות ניהול פיננסי של משפחות, ניהול נכסים, ניהול סיכונים, תכנון מס, תכנון פרישה, תכנון עיזבון והעברת נכסים בין דורית. (Estate Planning). הקורס מביט על המציאות של הלקוח בארץ וגם בעולם (לבעלי נכסים או אזרחויות בחו"ל).

 • הבנה של המצב הפיננסי העכשווי של הלקוח, לרבות דוח ערך נטו של המשפחה, תזרים מזומנים ואנאליזה של ניהול הסיכונים.
 • הבנה של המטרות הפיננסיות של לקוחות וקביעת סדרי עדיפויות.
 • אנאליזה של קרנות פנסיה וקופות גמל (חיסכון ארוך טווח).
 • הבנה של תיק ההשקעות של הלקוחות ויצירת אסטרטגיית הקצאת נכסים תואמת יעדי חיים.
 • יצירת אסטרטגיה לניהול פיננסי, לרבות תחזיות פיננסיות ואנאליזה.
 • השלמת תכנית לפרישה לרבות תחזיות פיננסיות ונכסים שנדרש לצבור במועד הפרישה במטרה לחיות את רמת החיים שנגדיר. כאן חשוב להבין שהפיתרון הפנסיוני של מחר יהיה מורכב לא רק מקרן פנסיה טובה אלא מיצירת זרמי הכנסות ממקורות שונים שמטרתה לוודא את ההשרדות הכלכלית של משפחה. (sustainability of families).
 • אבחון של ערך הנטו של המשפחה והנזילות שלה.
 • איתור אסטרטגיות מיסוי במטרה למקסם את העמדה הפיננסית.
 • הצגת תכנית בכתב שתסקור לפרטיה תוכנית פעולה. זה יכלול המלצות שמעוצבות במטרה לאפשר למשפחות להשיג את היעדים הכלכליים שהגדירו בתמיכה של סקירות פיננסיות רלוונטיות.
 • יצירת תכנית פעולה לביצוע ההמלצות.
 • הפנייה לאנשי מקצוע נוספים, בהתאם לצורך, לסייע באימפלמנטציה של התכנית.
 • עזרה בביצוע התכנית.
 • הגדרה מועדים לבחינה מחדש של התכנית (סקירה תקופתית).
  מערכת היחסים בין לקוחות ובין הלקוח תהיה מערכת יחסים מקצועית מתמשכת

כללי העבודה הבסיסיים לתכנון פיננסי של FBSB (הארגון הבינלאומי למתכננים פיננסים)

תכנון פיננסי הוא תהליך של פיתוח אסטרטגיות, שמטרתו לסייע ללקוחות לנהל את ענייניהם הכספיים, באופן שיגרום להם להשיג את מטרותיהם בחיים. תהליך התכנון הפיננסי כרוך בסקירת כל ההיבטים הרלבנטיים למצבו של הלקוח, באמצעות קשת רחבה של פעולות לתכנון פיננסי, כולל את יחסי הגומלין בין יעדים, שלעתים קרובות סותרים זה את זה. כללי העבודה הבסיסיים של FPSB לתכנון פיננסי, מבססים את הרמה המקצועית הסבירה המצופה ממתכנן פיננסי במסגרת התקשרות לצורך תכנון פיננסי, בלי קשר לסוג ההתמחות, למסגרת, למיקום או לשיטת התגמולFPSB מצפה שלקוחות של מתכננים פיננסיים יוכלו ליהנות ממערכת מקובלת גלובלית של כללי עבודה בסיסיים למתכננים פיננסיים.